Export prehľadu platieb jednotlivých členov skupín

Vďaka systému Paysy majú používatelia absolútny prehľad o všetkých svojich platbách. Vďaka tomu môžete vyexportovať tento prehľad o platbách ako dokument. Na výber máte dve možnosti. Vyexportovať dokument vo formáte PDF, alebo XLSX. Stačí si jednoducho otvoriť daného hráča, kliknúť na tlačidlo Akcia, vybrať možnosť Export a v poslednom kroku zvoliť formát (vzory jednotlivých dokumentov viď nižšie). 

Prípadne môžete po otvorení celej skupiny (napr. U14) máte možnosť vyexportovať dokumenty pre všetkých členov hromadne. Stačí si otvoriť skupinu, nasledujúci postup je totožný s postupom pre jednotlivých hráčov.

Prípadne po otvorení celej skupiny (napr. U14), máte možnosť vyexportovať dokumenty pre všetkých členov hromadne. Stačí si otvoriť skupinu, nasledujúci postup je totožný s postupom pre jednotlivých hráčov.
 

Vyexportované dokumenty

Vzory vyexportovaných dokumentov, vľavo formát XLSX, vpravo formát PDF. V obidvoch prípadoch sa v dokumente nachádzajú informácie o platbách za daného člena.

Obdobie/Meno sú názvy období, v závislosti od platobnej frekvencie (mesačné, štvrťročné, polročné, ročné).

Suma je výška platby, očakávaná v danom období.

Zostáva je rozdiel medzi očakávanou sumou a prijatou sumou. V prípade, že zaplatená suma bola nižšia oproti očakávanej, automaticky sa z ďalšej platby táto suma odčíta a zvyšok sumy sa pripočíta k ďalšiemu mesiacu v poradí. Naopak, v prípade, že zaplatená suma je vyššia oproti očakávanej, tak rozdiel resp. zostatok, sa pripočíta automaticky k ďalšiemu mesiacu.

Splatnosť je deň v mesiaci, do ktorého sa očakáva zaplatenie poplatku za dané obdobie.

Zaplatené je termín prijatia sumy na bankový účet organizácie.

Stav je údaj, kde nájdete informáciu, akým spôsobom bola platba uhradená.